1

Οι α­κα­δηµίες πο­δο­σφαί­ρου λει­τουρ­γούν υ­πό την προ­σω­πι­κή ε­πί­βλε­ψη του Κυ­ριά­κου Κα­ρα­ταΐδη, πρώην προ­πο­νη­τή της Εθνι­κής οµά­δας Παί­δων και υ­πεύ­θυ­νου των τµηµά­των υ­πο­δοµής του Ολυµπια­κού.

Στις α­κα­δηµίες συµµε­τέ­χουν παι­διά α­πό 5-17 ε­τών, Οι νέ­οι α­θλη­τές µα­θαί­νουν τα µυ­στι­κά του πο­δο­σφαί­ρου και ε­ξοι­κιώ­νο­νται µε την οµα­δι­κή προ­σπά­θεια και τις α­παι­τή­σεις του σύγ­χρο­νου πο­δο­σφαί­ρου.

Τα παι­διά προ­πο­νού­νται 4 φο­ρές την ε­βδοµά­δα, χω­ρι­σµέ­να σε τµήµα­τα α­να­λό­γως της η­λι­κίας και των προ­τερ­ρηµά­των τους.

Οι γο­νείς ε­νηµε­ρώ­νο­νται για την πρόο­δο µε πλή­ρες α­γω­νι­στι­κό προ­φίλ των παι­διών α­να δίµη­νο και συµµε­τέ­χουν (προ­αι­ρε­τι­κά) σε συ­να­ντή­σεις ό­που α­να­λύε­ται ο ρό­λος του κη­δεµό­να στην ε­ξέ­λι­ξη των νε­α­ρών πο­δο­σφαι­ρι­στών.

Οι α­κα­δηµίες Κα­ρα­τσΐδης βο­η­θούν τα παι­διά στην ε­παγ­γε­λµα­τι­κή τους ε­ξέ­λι­ξη, µε πα­ράλ­λη­λο εν­δια­φέ­ρον για τις ε­πι­δό­σεις του στο σχο­λείο.

Στό­χος των α­κα­δηµίων εί­ναι να µε­τα­δώ­σουν στα παι­διά την α­γά­πη για τον α­θλη­τι­σµό και να κρα­τή­σουν µα­κρια α­πό τους κιν­δύ­νους που α­πει­λούν την προ­σω­πι­κό­τη­τα τους. 


Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας "εδώ".

 Επικοινωνίστε μαζί μας "εδώ".